2021

Logo của Sparx* (2MB)

2021

Icon của Sparx* (900KB)

2021

Phông chữ Source Sans Pro (700KB)